Informačné centrum

Europe Direct Žilina 11.decembra 2017 - Hilda
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje už 10 rokov

Brusel, 7. marca 2017

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol s cieľom pomáhať pracovníkom, ktorých postihlo zrušenie podniku alebo úpadok konkrétneho hospodárskeho odvetvia. Fond je príkladom európskej solidarity v praxi, keďže poskytuje finančnú podporu členským štátom, aby pomáhali pracujúcim a firmám prispôsobiť sa zmenám v pravidlách obchodu.

Od svojho založenia v roku 2007 bolo Komisii doručených 148 žiadostí z 21 členských štátov, ktoré dosahujú takmer 600 miliónov EUR spolufinancovaných z EGF na podporu 138 888 prepustených pracovníkov a 2 944 osôb, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Aby členské štáty mohli využívať finančnú podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, musia predložiť príslušnú žiadosť. EÚ môže spolufinancovať až 60 % nákladov na reintegráciu prepustených pracovníkov na trh práce.

Presnejšie, EGF spolufinancuje projekty vrátane opatrení, ako sú napríklad pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo; vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia; mentorstvo a koučovanie; podnikanie a zakladanie podnikov.

 Účinnosť a udržateľnosť EGF bola preukázaná v rámci strednodobého hodnotenia, ktoré sa vykonalo v roku 2011. Vplyv a pridaná hodnota fondu sa potvrdili aj v rámci hodnotenia ex post zverejneného v roku 2015. Obe správy sú dostupné aj na webových stránkach EGF.

Každé dva roky predkladá Komisia správu o činnostiach v rámci EGF. Tieto dvojročné správy sa uverejňujú aj na webových stránkach EGF. V súčasnosti prebieha strednodobé hodnotenie za roky 2014 – 2020. Komisia zašle správu o prebiehajúcom hodnotení Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2017.

EGF je nástrojom podpory, ktorý pomáha členským štátom čeliacim negatívnym následkom zmien v štruktúre obchodu. Dopĺňa ďalšie zdroje z fondov EÚ, ktoré podporujú hospodárky rozvoj na celoštátnej a regionálnej úrovni a pomáhajú budovať odolnejšie hospodárske štruktúry, vďaka ktorým je možné predpovedať a proaktívne riešiť meniace sa skutočnosti ako napr. Európsky sociálny fond (ESF). ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu pracovných miest, ktorý pomáha ľuďom dostať sa k lepšiemu zamestnaniu a občanom EÚ zaručuje spravodlivejšie možnosti získania zamestnania. Z celkového rozpočtu vo výške 80 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020 sú financované tisícky lokálnych, regionálnych a celoštátnych projektov na podporu zamestnania v celej Európe: od malých projektov riadených miestnymi charitami na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím pri hľadaní vhodného zamestnania po celonárodné projekty propagujúce odborné vzdelávanie medzi širokou verejnosťou.

Ďalšie informácie

Nariadenie o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

Prehľad: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – Už desať rokov

Video: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 2014 – 2020

Video: Európa zakročila v boji proti kríze: revitalizácia Európskeho globalizačného fondu (2009)

Video: Tvárou v tvár globalizovanému svetu − Európsky globalizačný fond (2007)­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.