Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Komisia proti monopolom: Gazprom na našich trhoch s plynom pod drobnohľadom

Brusel, 13. marca 2017

Komisia vyzýva na vyjadrenie pripomienok k záväzkom spoločnosti Gazprom týkajúcim sa stredoeurópskych a východoeurópskych trhov s plynom

Európska komisia vyzvala všetkých zainteresovaných, aby sa vyjadrili k novým záväzkom Gazpromu. Plynárenský gigant navrhol, že záväzky prijme, aby rozohnal obavy Komisie o hospodársku súťaž na stredo a východoeurópskych trhoch s plynom. Gazprom sa zaviazal, že umožní toky plynu cez hranice za konkurenčné ceny.

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V apríli 2015 Komisia poslala oznámenie námietok, v ktorom vyjadrila svoje predbežné stanovisko, podľa ktorého Gazprom porušoval antitrustové pravidlá EÚ, pretože presadzoval celkovú stratégiu na rozdelenie stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.

Podľa názoru Komisie záväzky Gazpromu pokrývajú všetky obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Pomôžu lepšie integrovať stredoeurópske a východoeurópske trhy so zemným plynom a uľahčia cezhraničné toky zemného plynu za konkurenčné ceny.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: „Veríme, že záväzky Gazpromu umožnia voľný tok zemného plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny. Tým sa odstránia aj naše obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže a nájde sa riešenie do budúcnosti v súlade s pravidlami EÚ. Záväzky skutočne pomôžu lepšie integrovať trhy so zemným plynom v regióne.

Týka sa to miliónov Európanov, ktorí sa spoliehajú na zemný plyn pri vykurovaní svojich domovov a prevádzkovaní svojich podnikov.

Teraz chceme počuť stanovisko odberateľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré starostlivo zvážime pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.“

Komisia sa predovšetkým domnieva, že záväzky Gazpromu splnia svoje ciele týkajúce sa hospodárskej súťaže, a to najmä zabezpečením toho:

  • aby sa raz a navždy odstránili akékoľvek obmedzenia týkajúce sa opätovného predaja zemného plynu a aby sa uľahčili takéto cezhraničné toky zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom;
  • aby sa v cenách zemného plynu v strednej a východnej Európe odrážali konkurenčné referenčné hodnoty cien; a
  • aby Gazprom nemohol ovplyvňovať nijaké výhody týkajúce sa plynárenskej infraštruktúry, ktoré získal od odberateľov posilňovaním svojho postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu.

Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili svoje stanoviská k záväzkom do siedmich týždňov od ich uverejnenia v úradnom vestníku. Po zohľadnení všetkých doručených pripomienok Komisia prijme konečné stanovisko, pokiaľ ide o to, či záväzky uspokojivo riešia obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže.

Ak áno, Komisia môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa záväzky Gazpromu stanú právne záväznými (v zmysle článku 9 antitrustového nariadenia EÚ č. 1/2003). Ak spoločnosť takéto záväzky poruší, Komisia môže uložiť pokutu až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti, a to bez preukázaného porušenia antitrustových pravidiel EÚ.

Všeobecnejšie, účinná hospodárska súťaž na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom nezávisí len od presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ale aj od investícií do diverzifikácie dodávok zemného plynu, dobre cielených európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a od ich riadneho vykonávania. To je dôvod, prečo je vybudovanie európskej energetickej únie kľúčovou prioritou Komisie.

Podrobnosti o záväzkoch Gazpromu

V oznámení námietok Komisie sa stanovujú tri hlavné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Záväzky Gazpromu sú reakciou na tieto obavy. Gazprom sa zaviazal, že bude dodržiavať tieto záväzky počas ôsmich rokov.

1. Umožnenie voľného toku zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia sa obáva, že Gazprom uložil územné obmedzenia vo svojich dohodách o dodávkach s veľkoodberateľmi a niektorými priemyselnými odberateľmi v ôsmich členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko). Tieto obmedzenia bránia voľnému obchodu so zemným plynom v strednej a východnej Európe.

Gazprom sa zaviazal, že odstráni všetky zmluvné prekážky brániace voľnému toku zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom. Okrem toho sa zaviazal, že podnikne aktívne kroky s cieľom umožniť lepšiu integráciu týchto trhov:

  • Odstránenie segmentácie trhu –Gazprom odstráni všetky priame a nepriame zmluvné obmedzenia, ktoré bránia jeho odberateľom opätovne predávať zemný plyn, ktorý nakúpili cezhranične, alebo znižujú ekonomickú atraktivitu tejto činnosti pre odberateľov. To znamená, že okrem obmedzení týkajúcich sa opätovného predaja zemného plynu (ako sú zákazy vývozu a doložky o mieste určenia) Gazprom odstráni všetky doložky, ktorými sa znižuje stimulácia jeho odberateľov, pokiaľ ide o opätovný predaj zemného plynu (napríklad, ak by Gazprom dostal podiel zo zisku z opätovného predaja). Gazprom ani v budúcnosti nezavedie takéto doložky.
  • Uľahčenie prepojení trhuBulharskom – na základe ustanovení v zmluvách Gazpromu o monitorovaní a meraní zemného plynu v Bulharsku sa bulharský trh so zemným plynom izoloval od susedných trhov so zemným plynom v EÚ. Gazprom sa zaviazal, že vykoná zmeny v príslušných zmluvách. Vďaka tomu bude mať bulharský prevádzkovateľ infraštruktúry prepravnej siete zemného plynu kontrolu nad cezhraničnými tokmi zemného plynu a uľahčia sa dohody o plynovom prepojení medzi Bulharskom a jeho susedmi v EÚ, najmä Gréckom.
  • Vytváranie príležitostí pre viac tokov zemného plynu do pobaltských štátov a Bulharska – ak odberatelia chcú opätovne predávať zemný plyn cez hranice, musia mať prístup k infraštruktúre zemného plynu, aby mohli dodávať zemný plyn. Bulharsko a pobaltské štáty majú v súčasnosti nedostatočný prístup k takýmto prepojeniam so susedmi v EÚ. Gazprom sa zaviazal, že príslušným odberateľom v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku poskytne možnosť požiadať o to, aby bol celý zmluvný objem zemného plynu alebo jeho časť dodávaný do iných miest dodania v pobaltských štátoch a Bulharsku. Tým by umožnil odberateľom hľadať nové podnikateľské príležitosti v pobaltských štátoch a Bulharsku ešte pred tým, ako bude k dispozícii prepájajúca infraštruktúra zemného plynu. Gazprom by mohol účtovať fixný a transparentný servisný poplatok v súlade s tým, čo sa obyčajne účtuje za takéto služby na trhu. 

2. Zabezpečenie konkurenčných cien zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia má obavy, že územné obmedzenia umožnili Gazpromu rozdeliť trh, v dôsledku čoho mohol mať príležitosť presadzovať politiku nadmerných cien v piatich členských štátoch (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvaa Poľsko).

Gazprom sa zaviazal vykonať viacero významných zmien v doložkách týkajúcich sa revízie zmluvných cien s cieľom zabezpečiť konkurenčné ceny zemného plynu na týchto trhoch so zemným plynom:

  • Ceny zemného plynu prepojené s konkurenčnými referenčnými hodnotami:Gazprom zavedie konkurenčné referenčné hodnoty vrátane cien v západoeurópskych uzloch do svojich doložiek týkajúcich sa revízie cien v zmluvách s odberateľmi v týchto piatich členských štátoch. Doložky týkajúce sa revízie cien umožňujú odberateľom požadovať zmeny cien zemného plynu. Záväzky dajú odberateľom explicitné zmluvné právo iniciovať revíziu cien, keď sa ceny, ktoré platia, odchýlia od konkurenčných referenčných hodnôt cien. Tým by sa zabezpečili konkurenčné ceny zemného plynu v týchto regiónoch v budúcnosti.
  • Častejšie a efektívnejšie revízie cien:Gazprom zvýši frekvenciu a rýchlosť revízií cien. V prípade tých zmlúv, napríklad v pobaltských štátoch, v ktorých v súčasnosti neexistujú doložky týkajúce sa revízie zmluvných cien, zavedie Gazprom doložky zohľadňujúce uvedené prvky. 

3. Odstránenie požiadaviek dosiahnutých v dôsledku dominantného postavenia na trhu

Komisia má nakoniec obavy aj z toho, že Gazprom využil pákový efekt plynúci z jeho dominantného postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu s cieľom získať výhody týkajúce sa prístupu k infraštruktúre zemného plynu alebo jej kontroly. V oznámení námietok boli uvedené obavy týkajúce sa projektu South Stream v Bulharsku a plynovodu Jamal v Poľsku.

  • Odstránenie požiadaviek Gazpromu – pokiaľ ide o South Stream, Gazprom sa zaviazal, že v prípade ukončenia projektu South Stream nebude od bulharských partnerov žiadať žiadnu náhradu škody. Týmto v prvom rade nie je dotknuté to, či by takéto pohľadávky boli platné.

Pokiaľ ide o plynovod Jamal, z vyšetrovania Komisie vyplynulo, že týmto antitrustovým postupom nemožno zmeniť danú situáciu, a to v dôsledku vplyvu medzivládnej dohody medzi Poľskom a Ruskom.

S cieľom lepšie sa vysporiadať s budúcimi medzinárodnými dohodami Komisia vo februári 2016 predložila legislatívny návrh na podmienenie uzatvárania medzivládnych dohôd predchádzajúcim preskúmaním zo strany Komisie. Európsky parlament návrh prijal 2. marca 2017 a teraz sa čaká na posúdenie Rady (pozri aj tlačovú správu Komisie, v ktorej sa oceňuje politická dohoda dosiahnutá v decembri 2016).

Aké výhody budú plynúť zo záväzkov Gazpromu pre slovenský trh?

Komisia sa predovšetkým obáva, že Gazprom tým, že zabránil voľnému toku plynu cez hranice, dostal slovenský plynový trh do izolácie. K tejto izolácii došlo najmä po tom, ako Gazprom zakázal vývoz dodávok plynu a prepravných zmlúv so slovenskými zákazníkmi.

V posledných rokoch sa fungovanie slovenského plynového trhu zlepšilo. Po prvé, zo slovenských zmlúv o dodávkach plynu sa vytratili územné obmedzenia. Po druhé, od roku 2012 sa zlepšilo napojenie slovenského plynárenského trhu na západnú Európu. Budovanie prepojovacích vedení umožnilo spätný tok plynu zo západnej Európy na Slovensko. To znamená, že slovenskí zákazníci Gazpromu získali prístup k likvidným západoeurópskym plynovým uzlom za konkurenčné ceny. Vďaka prístupu k alternatívnemu zdroju dodávok plynu musel Gazprom upraviť svoj cenník cez referenčné ceny v plynárenských uzloch tak, aby opäť zodpovedali konkurenčným cenám v západnej Európe. Preto Komisia nevyjadrila obavy z nadmerných cien na Slovensku.

Napriek týmto veľkým zmenám Gazprom na slovenskom veľkoobchodnom trhu s plynom aj naďalej dominuje. Voľnému toku plynu cez slovenské hranice stále kladú prekážky územné obmedzenia obsiahnuté v dodávateľských zmluvách Gazpromu s inými zákazníkmi v strednej a východnej Európe. Okrem toho môže Gazprom obmedzovať možnosti slovenských zákazníkov, aby predávali plyn ďalej iným krajinám.

Na pozadí týchto skutočností predstavujú záväzky Gazpromu jasný rámec, ktorý umožní voľný tok plynu cez slovenské hranice za konkurenčné ceny.

· Voľný tok plynu cez slovenské hranice – Gazprom raz a navždy odstráni zo svojich dodávateľských zmlúv so zákazníkmi v strednej a východnej Európe všetky ustanovenia o segmentácii trhu. Tým zaniknú prekážky voľného toku plynu v strednej a východnej Európe. Slovenskí zákazníci budú môcť plyn dovážať z iných trhov EÚ aj ho na ne vyvážať bez toho, aby boli obmedzovaní ustanovenia dodávateľských zmlúv Gazpromu.

· Nové možnosti slovenských zákazníkov predávať plyn ďalej pobaltským štátom a Bulharsku – Zatiaľ čo slovenský trh s plynom je prepojený na niektoré susedské trhy (napr. Rakúsko, Nemecko), ešte stále chýba infraštruktúra plynového prepojenie s Pobaltím a Bulharskom. Keďže zákazníci, ktorí by chceli predávať plyn ďalej v zahraničí, sa pri preprave spoliehajú na prístup k plynovej infraštruktúre, možnosti ďalej predávať sú momentálne obmedzené. Gazprom sa zaviazal, že umožní slovenským zákazníkom požiadať Gazprom o výmennú operáciu, ktorá by zákazníkom umožnila dopraviť zmluvne dohodnutý plyn do pobaltských štátov alebo Bulharska namiesto vybraných miest doručenia na Slovensku. Záväzky preto umožňujú veľkoobchodníkom hľadať si nových zákazníkov na izolovaných trhoch s plynom ešte skôr, ako získajú prístup k infraštruktúre plynového prepojenia.

Prikladáme aj prehľady týkajúce sa jednotlivých krajín, v ktorých sa vysvetľuje, ako by záväzky prospeli každému príslušnému členskému štátu: Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, MaďarskuSlovensku.

Úplné znenie záväzkov je k dispozícii aj na webovom sídle Komisie týkajúcom sa hospodárskej súťaže. Zhrnutie navrhovaných záväzkov bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle Komisie venovanom hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom 39816.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.