Mimoriadne predlžujeme uzávierku súťaže do 4.10.2019. Vyzývame predovšetkým školy, MVO, Erasmus plus projekty a pod., kde sa vykonalo veľa krásnej práce . Prezentujte Vaše projekty a inšpirujte druhých.

Informačné centrum EUROPE DIRECT Žilina vyhlasuje fotosúťaž na tému „Keď európska vlajka pomáhala“, pri príležitosti Európskeho volebného roka. Cieľom súťaže je prezentovať rozmanitosť a silu európskej spolupráce založenej na solidarite, invenciách, multikultúrnom dialógu, zvyšovaní dostupnosti jednotlivých regiónov Európy.

Súťažné fotografie majú obsahovo priblížiť záber európskych projektov realizovaných na území Žilinského kraja. Môžu to byť projekty zamerané na budovanie infraštruktúry, spoluprácu ľudí, rozvoj ľudského potenciálu, vzdelávanie, ochranu prírody, kultúrne aktivity a všetky ostatné oblasti, ktoré európske projekty pokrývajú.

Formát fotografií: min. 15×20 cm alebo väčšie v tlačenej forme na fotopapieri a aj v digitálnej forme na CD, či zaslané cez nejaké úložisko s min. rozlíšením 300dpi, min. 2048 x 1536 px.

Vytlačené súťažné fotografie treba zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Žilina na Ul. vysokoškolákov 24 v Žiline. Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 27.9.2019.

Fotografie v elektronickej forme akceptujeme na e-mailovej adrese: europedirectzilina@uniza.sk, (aj vo forme linku na externé úložisko, napríklad Google Drive). K fotografii v elektronickej forme je potrebné priložiť aj prihlášku (na konci článku).

Zaslaním fotografií autor automaticky akceptuje štatút súťaže.

Jednotlivec sa môže zapojiť najviac so 3-mi autorskými fotografiami. 

Zadná strana každej tlačenej fotografie musí obsahovať tieto údaje:

– meno a priezvisko

– vek autora

– názov a  popis snímky, názov projektu, ku ktorému sa viaže, jeho organizátor

– kontaktná adresa, e- mail

– číslo telefónu

Všetky fotografie musia byť pôvodné, zaslané autorom fotografie alebo ním poverenou osobou.

Po skončení súťaže sa uskutoční výstava súťažných fotografií spojená s ocenením najlepších fotografií. Ocenených autorov budeme kontaktovať poštou, telefonicky alebo e-mailom.

Ďalšie informácie o súťaži nájdete v:

Štatút fotosúťaže

Vzor prihlášky: 

Prihláška do fotosúťaže*

(*spustí sa sťahovanie word dokumentu)